ОКУУ БОРБОРУНУН ТАРЫХЫ

Окуу борбору 1978-жылы Республикалык финансы жана камсыздандыруу органдарынын кызматкерлеринин билимин жогорулатуучу курс катары түзүлгөн, ал эми 2001-жылы Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Окуу борбору болуп кайра түзүлдү.

Окуу борбору өз ишмердүүлүгүн Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндө” Мыйзамын, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын жана тескемелерин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун жана тескемелерин, Министрликтин чечимдерин жана башка Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын жетекке алуу менен жүргүзөт. Окуу борбору жөнүндөгү Жобо 2012-жылдын 20-февралындагы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн №114 токтому менен бекитилген. Окуу борбору министрликтин жалпы жетекчилиги астында, Финансы министрлигинин статс-катчысынын көзөмөлү менен, ошондой эле Окуу борборунун директорунун түздөн-түз жетекчилигинде ишмердүүлүк жүргүзөт.

КР ФМдин Окуу борборунун негизги милдети мамлекеттик финансыны натыйжалуу башкаруу, мамлекеттик секторлордогу финансылык отчеттулуктун жана ички аудиттик системанын эл аралык стандарттары, казналык тармактагы отчеттуулук жана эсепти автоматташтыруу маселелери боюнча Финансы министрлигинин кызматкерлеринин, мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында иштеген кызматкерлердин кесибин жогорулатуу, кайра даярдоо жана окутуу болуп саналат.

КР Финансы министрлигинин кызматкерлерин, мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында иштеген кызматкерлерди окутуу Финансы министрлигиндеги башкармалыктардын жетекчилери, түзүмдүк бөлүмдөрдүн башчылары, ведомстволорго караштуу бөлүмдөр менен бирге түзүлгөн окуу планы жана программасы боюнча жүргүзүлөт. Угуучулардын талабына карай, окутуу кыргыз жана орус тилдеринде өткөрүлөт. Окутуунун узактыгы окуу планы менен аныкталат, Финансы министрлигинин башкармалыктарынын жетекчилери менен макулдашылат жана статс-катчысы тарабынан бекитилет. Окуу борбору окуу процессин жүргүзүү үчүн сааттык төлөм жана айкалыштырып иштөө шарты менен Жогорку окуу жайлардын окутуучуларын, Финансы министрлигинин аппаратындагы жана башка министрликтердеги, ведомстволордогу адистерди тартат. Окуу борборунда кайра даярдоодон, окуудан өткөн угуучулар белгиленген үлгүдөгү сертификатка ээ болушат.

Мекемелердеги мамлекеттик сатып алуулардын методологиясын уюштурууда Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин ыйгарым укуктуулугун эске алуу менен мамлекеттик сатып алуулар жагына көп деңгээлдүү билим берүү системасы киргизилди. 2009-жылдын 26-октябрындагы “Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын ишке ашырууну камсыздоо боюнча чаралар жөнүндөгү”, ”Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн түзүмү жөнүндөгү” Кыргыз Республикасынын Президентинин №425 жарлыгына ылайык Окуу борбору 2010-жылдын апрелинен баштап товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алуулар жагындагы кадрларды даярдоочу, кесибин жогорулатуучу жана кайра даярдоочу курстарды өткөрөт, анын жыйынтыгы менен Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин белгиленген үлгүсүндөгү тастыктоочу сертификаттарды тапшырат. Бул үчүн тренер-консультанттар тартылып, мамлекеттик сатып алуулар жагындагы адистер үчүн окутуунун программалары жана таратылуучу окуу материалдары иштелип чыккан.

Окуу борборунун ишмердүүлүгү бекитилген тартипте мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн каражаттын эсебинен жана башка келип түшкөн каражаттан каржыланат. Борбордун бюджеттик жана атайын каражаттары бар. КР мыйзамдарында коюлган нормаларга жана талаптарга ылайык бухгалтердик жана статистикалык эсеп, ошондой эле отчеттуулук жүргүзүлөт. Окутуучулардын эмгек төлөмдөрү бекитилген тартипте окуу жүктөмдөрүн аткаруу көлөмү менен аныкталат.

Окуу программалары төмөнкү курстарды камтыйт:

 • КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 10-июнундагы №341 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Регламенти;
 • Бирдиктүү казналык эсептин (БКЭ) иштөөсү;
 • “Бюджеттик каражатты алуучунун” (БКА картасы) төлөм картасын колдонуу жана аны ачуунун/жабуунун тартиптери;
 • “IS. Казна. Бюджет” автоматташтырылган системасы менен интеграция учурундагы мамлекеттик сатып алуулар Порталына бюджеттик милдеттерди каттоо тартиби;
 • Бюджетти аткаруудагы кассалык планды түзүү;
 • Бюджеттик Кодекс: Жоболор жана өзгөчөлүктөр. Бюджеттик система; Бюджеттер аралык мамилелер. Бюджеттер аралык трансферттер. Бюджеттик процесстин этаптары. Бюджеттер аралык мамилелердин өнүгүү концепциясы;
 • “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” КР Мыйзамы. КР мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын ишмердүүлүгүн баалоо тартиби;
 • Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик мүлктөрдүн автоматташтырылган эсеби. Маалыматтардын Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик мүлктөрүнүн бирдиктүү реестринин ведомстволор аралык автоматташтырылган маалыматтык системасына (ММБР ВАМС) кириши;
 • Мамлекеттик башкаруу секторундагы бухгалтердик эсепти жүргүзүүнүн негиздери;
 • “Ишкананын комплекстүү финансылык талдоо” темасында финансылык талдоого окутуу;
 • IC Ишкана 8.2. Кыргызстандын бюджеттик уюмдары үчүн бухгалтерия;
 • “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» КР Мыйзамы; Мамлекеттик сатып алуулардын жол-жоболору; Сатып алынуучу товарлардын сапатына болгон талап;
 • Техникалык спецификациялар. Жумуштарды сатып алуунун өзгөчөлүктөрү. Сатып алуулар учурундагы деффект актысын түзүү. Долбоордук-сметалык документтер. Жумуштун көлөмүнө жана материалдын чыгымына негизделген ведомостко карап объектин сметалык наркын аныктоо. МСАнын Порталында иштөө. Сатып алуулардагы алдамчылык жана коррупция;
 • Мамлекеттик сатып алууларга киришүү. Мамлекеттик сатып алуулардын экономикадагы ролу. Мамлекеттик сатып алуулардын эл аралык тажрыйбасы жана мыйзамдык базасы. Сатып алуулардын цикли. Сатып алууларды пландаштыруу. Сатып алуу жол-жоболорунда катышуучуларга коюлуучу талап. Сатып алынуучу товарлардын сапатына коюлуучу талап. Техникалык спецификациялар. Сатып алуулардын ыкмалары. Алкактык макулдашуу. Товарлардын, жумуштардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн конкурсттук документациясы. Конкурстук табыштамаларды баалоо. Электрондук сатып алуулар. КР Мамлекеттик сатып алуулар Порталында иштөөнү үйрөтүү. Консультациялык кызмат көрсөтүүлөр. Мамлекеттик сатып алуулар процессиндеги тобокелдикти башкаруу. Туруктуу өнүгүү үчүн сатып алуулар. Мамлекеттик сатып алуулар тармагындагы коррупция менен күрөшүү. Мамлекеттик сатып алуулар аудити. Даттануулардын жол-жоболору. Мамлекеттик-жекече шериктештик;
 • Коррупция жана этика: мамлекеттик кызматтагы баалуулуктар жана принциптер же КР мамлекеттик секторлорундагы кызыкчылыктардын кагылышууларын башкаруу;